جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92010644علوم پزشکی1393/1/261393/1/301394/1/3020120
92030569پسا دکتری1392/12/201393/1/261394/1/27201540
91004326علوم پزشکی1392/1/191391/12/101394/1/1020310
91055551معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91057613معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
92013470کشاورزی و منابع طبیعی1393/6/171393/6/191393/12/19205180
91059038علوم پزشکی1392/6/261392/6/141393/12/1420560
92010596علوم پزشکی1392/6/181392/6/141393/12/14205670
92012528فنی و مهندسی1392/7/31392/6/121393/12/12205850
91001291علوم پزشکی1391/4/311391/5/231393/11/23207950
نمایش ۱٬۱۵۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.