جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97013598فنی و مهندسی1397/12/21398/3/51399/7/55550
97015570کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/3/51399/8/52575
97017518میان گروهی1397/12/231398/3/51399/6/5850
97022407کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/3/51399/7/55530
97024291پسا دکتری1398/2/51398/3/51399/3/61750
97001426کارگاه بین الملل - راه ابریشم چین1397/9/181398/3/11398/3/65340
97008814پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/71399/2/82040
97017893پسا دکتری1397/12/231398/2/71399/2/820435
97018849پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/2/71399/2/82040
97010825پسا دکتری1397/10/271398/2/41399/2/520750
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.