مطالب مرتبط با کلید واژه

کاشت برداشت


تلاش برای پیدا کردن راه حل‌های کاربردی در تولید برنج
توسط محققان انجام شد؛

تلاش برای پیدا کردن راه حل‌های کاربردی در تولید برنج

«اثر روش‌های خاک‌ورزی، کاشت، برداشت ماشینی و دستی و مدیریت خشکاندن شلتوک بر خصوصیات زراعی، تبدیل و کیفی برنج رقم هاشمی» عنوان رساله دکتری مینا ابراهیمی است که با راهنمایی اساتیدش مجید مجیدیان و محمدرضا علیزاده آن را به پایان رسانده است و البته صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز از این طرح کاربردی حمایت کرده است.

ادامه مطلب