مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهش


بسته آموزشی تمرینی برای افراد باکم توانی ذهنی تدوین شد

بسته آموزشی تمرینی برای افراد باکم توانی ذهنی تدوین شد

با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری، طرح پژوهشی با عنوان تدوین بسته آموزشی- تمرینی برای افراد باکم توانی ذهنی و سپس بررسی تأثیر آن در بهبود ترکیب بدنی و رشد حرکتی و اجتماعی این افراد اجرا شد.

ادامه مطلب