مطالب مرتبط با کلید واژه

شیمی


حذف آلاینده‌های زیست محیطی در اولویت تلاش محققان
در گفت‌وگو با پژوهشگر شیمی مطرح شد؛

حذف آلاینده‌های زیست محیطی در اولویت تلاش محققان

«سنتز و شناسایی ترکیبات هیبریدی آلی-معدنی حاوی پلی اکسومتالات‌های مختلف و کاربرد آن‌ها در حذف آلاینده‌های زیست محیطی غیر قابل تجزیه بیولوژیکی و بررسی ارتباط فعالیت فوتو شیمیایی و خواص الکترونی» عنوان طرحی است که عزت رفیعی و همکارانش آن را با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به مرحله نهایی و ارائه رساندند.

ادامه مطلب