مطالب مرتبط با کلید واژه

داروهای ضدسرطان


تثبیت داروهای ضد سرطان با نانوساختارها
توسط محقق شیمی صورت گرفت؛

تثبیت داروهای ضد سرطان با نانوساختارها

«تثبیت داروهای ضدسرطان دوکسوروبیسین و پمتریکس و عامل هدفمندکننده گلوتامین در سطح طلا: تهیه، توصیف فیزیک و شیمیایی و بررسی اندرکنش نانوساختارهای حاصل با سلول‌های سرطانی» عنوان طرح فاطمه یعقوبی در قالب پسادکتری است که با راهنمایی رضا کریمی شرودانی و حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است.

ادامه مطلب