مطالب مرتبط با کلید واژه

مغز بادام


تلاش برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی با بهبود باغداری
توسط محقق کشاورزی انجام شد؛

تلاش برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی با بهبود باغداری

«بررسی مورفولوژی و مولکولی اثر دانه گرده بر اندازه میوه بادام» عنوان طرحی است که مرجان جعفری با راهنمایی بهروز شیران به انجام رسانده و بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح حمایت کرده است.

ادامه مطلب