FRP: توسعه مدل¬های اضمحلال و ارتقای رویه راه¬ها در ایران جهت انتخاب بهینه گزینه¬های نگهداری با رویکرد عدم قطعیت و بودجه محدود

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۸ تیر ۱۴۰۱

کلید واژه ها: راهداری صندوق