فرم داوری طرح های تفاهم نامه/ ویژه مراکز طرف تفاهم نامه با صندوق

فرم داوری طرح های تفاهم نامه / ویژه مراکز طرف تفاهم نامه با صندوق

این فرم برای طرح ها؛ اعم از پژوهشی؛ رساله دکتری؛ پسادکتری.... است که مراکز علمی طرف تفاهم نامه با بنیاد ملی علم ایران (INSF) می بایست داوری در مراکز علمی خود را بر اساس شیوه نامه ارسالی از سوی صندوق انجام دهند.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۱ دی ۱۳۹۹

کلید واژه ها: فرم داوری؛ تفاهم نامه ای