معاونت پژوهش و فناوری

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

معاونت پژوهش و فناوری به عنوان یکی از معاونت‌های مهم صندوق است که بخش اصلی مأموریت‌ها صندوق توسط این معاونت انجام می‌شود. ذیل این معاونت سه مدیریت دیپلماسی‬ علمی‬ و‬ عرصه‬ جهانی‬ / ‏مدیریت‬ توسعه‬ فناوری‬ اطلاعات / ‏مدیریت‬ پژوهش‬، ‬ برنامه‬ ریزی‬ و‬ نظارت‬ قرار گرفته است.