طرح‌های پژوهشی مستقل

مقدمه

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF ) در راستای حمایت از محققان کشور، از طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ومراکز تحقیقاتی کشور حمایت می نماید. براین اساس اعضای هیئت علمی می توانند بامطالعه دقیق اولویت های تحقیقاتی کشور و صندوق که به تفکیک کارگروه ها در سایت صندوق منتشر شده است؛ طرح های پژوهشی خود را در قالب پیشنهادیه و به صورت مستقل، از طریق سامانه مدیریت پژوهش کایپر جهت دریافت حمایت ارسال نمایند.

تعاریف:

 • حمایت: وجوهی معین که به صورت پرداخت مستقیم نقدی پس از تصویب پیشنهادیه طرح در قالب قرارداد پژوهشی و در قبال انجام تحقیقات (در چارچوب اولویت های تحقیقاتی) و انجام تعهدات طرح پرداخت می گردد.
 • صندوق: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.
 • کارگروه: کارگروه علمی صندوق که وظیفه بررسی و تأیید پیشنهادیه‌های دریافتی در چهارچوب اولویت‌های پژوهشی صندوق را به عهده دارد.
 • کمیته تخصصی: کمیته تخصصی صندوق که وظیفه بررسی و تأیید نهایی پیشنهادیه‌های مصوب کارگروه‌های صندوق را به عهده دارد.
 • عضو هیئت علمی: عضو هیئت علمی تمام وقت دارای حکم کارگزینی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • پیشنهادیه طرح: مفاد طرح طبق فرم‌ها و سامانه صندوق.
 • دانشگاه / پژوهشگاه: دانشگاه / پژوهشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • داور: فردی که پیشنهادیه طرح پس از تایید شرایط اولیه برای داوری علمی برای او ارسال می‌شود.
 • ناظر: فردی که پس از تصویب پیشنهادیه طرح، نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد.

 

انواع قالب حمایتی طرح های پژوهشی

 1. دوره طرح های پژوهشی عادی: طرح های پژوهشی پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را جهت فعالیت پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحت پوشش قرار می‌دهد.
 2. دوره طرح های پژوهشی تفاهم نامه ای: طرح های پژوهشی پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را به منظور حمایت متوازن و بر اساس انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور تحت پوشش قرار می دهد.
 3. دوره طرح های پژوهشی فراخوان های ویژه: طرح های پژوهشی پژوهشگران با توجه به ضرورت های پژوهشی کشور در موضوعات مشخص و بر اساس دوره های زمانی خاص که از طریق سایت صندوق اعلام می گردد تحت پوشش قرار می دهد.

 

شرایط ثبت نام متقاضیان قالب حمایتی طرح های پژوهشی

 1. مجری در هنگام تقاضا عضو هیئت علمی تمام وقت با حکم کارگزینی معتبر باشد.
 2. موضوع پیشنهادیه قبل از تصویب در قالب فرم های پژوهشی صندوق ارائه گردد.
 3. مجری در هنگام تقاضا، پیشنهادیه در دست اجرا و یا پیشنهادیه خاتمه‌نیافته قبلی نداشته یاشد.
 4. موضوع پیشنهادیه مرتبط با اولویت های پژوهشی و فناوری صندوق باشد.
 5. پیشنهادیه مجری بخشی از رساله دکتری دانشجویی نباشد و با آن‌ها همپوشانی قابل ملاحضه‌ای نداشته باشد.
 6. مجری پیشنهادیه باید دارای مدرک دکترا و عضو هیأت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه / پژوهشگاه باشد.
 7. دانشجویان و یا فارغ التحصیلان غیر هیأت علمی می‌توانند بعنوان همکار پیشنهادیه مشارکت داشته باشند.
 8. پیشنهادیه ارسالی نباید عیناً رساله دکترای دانشجویان باشد.
 9. پیشنهادیه ارسالی نباید قبلاً بعنوان پیشنهادیه انجام شده باشد.
 10. هر مجری در یک زمان فقط می‌تواند یک پیشنهادیه در حال اجرا داشته باشد و تا خاتمه آن طرح و انجام کامل تعهدات امکان ارسال طرح جدید وجود ندارد.
   

  لیست کارگروه های صندوق

  سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

  اولویت های پژوهشی کارگروه ها

  دستورالعمل های قالب های حمایتی