مطالب مرتبط با کلید واژه

تات


موضوعات پژوهشی دومین فراخوان حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا موسسات و مراکز استانی اعلام شد

موضوعات پژوهشی دومین فراخوان حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا موسسات و مراکز استانی اعلام شد

موضوعات پژوهشی دومین فراخوان مشترک صندوق(INSF)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در حوزه کشاورزی و در زمینه حمایت از مروج ـ پژوهشگر پسادکترا مؤسسات و مراکز استانی اعلام شد و متقاضیان از ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ برای بررسی و ثبت پیشنهاده در سامانه صندوق مهلت دارند.

ادامه مطلب