مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه علوم و علوم زیستی


نوآوری در تحقیقات ریاضی به سبک پژوهشگر ایرانی
گفت‌وگو با پژوهشگر ریاضی؛

نوآوری در تحقیقات ریاضی به سبک پژوهشگر ایرانی

«توسعه مدل‌های رگرسیون تابعی با پاسخ تابعی با کاربرد در سری زمانی تابعی» عنوان طرحی است که به گفته سید مرتضی امینی؛ مجری طرح، توسعه مدل‌های بیزی تنک برای اولین بار در مدل‌های رگرسیون با متغیرهای سودمند در این تحقیق انجام می‌شود.

ادامه مطلب
اعلام چهارمین فراخوان کارگروه کشاورزی و علوم پایه

اعلام چهارمین فراخوان کارگروه کشاورزی و علوم پایه

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بررسی ۴۰۰ طرح پژوهشی محققان کشور در سه فراخوان کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و کارگروه علوم و علوم زیستی را در دستور کار قرار داده است تا حمایت متوازن از محققان موجب سرعت بخشی به تحقق فعالیت های فناورانه شود.

ادامه مطلب