مطالب مرتبط با کلید واژه

نقاط کربنی گرافنی


استفاده از پوشش پلیمری برای سنسورهای هوشمند
با کمک محقق شیمی انجام شد؛

استفاده از پوشش پلیمری برای سنسورهای هوشمند

«تهیه نقاط کربنی فلورسانس‌کننده با پوشش پلیمرهای پاسخگو به محرک جهت استفاده در کاربردهای سنسور» عنوان طرحی است که مریم صالح محمدنیا در قالب پسادکتری با راهنمایی حسین روغنی ممقانی و با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.

ادامه مطلب