مطالب مرتبط با کلید واژه

مصرف کنندگان


واکاوی پدیده قومیت‌گرایی در مصرف محصولات داخلی
توسط محقق حوزه مدیریت انجام شد؛

واکاوی پدیده قومیت‌گرایی در مصرف محصولات داخلی

«طراحی الگوی پیشامدها و پیامدهای قومیت‌گرایی مصرف‌کننده در مصرف برندهای داخلی، با تمرکز بر نقش هویت ملی و فرهنگ‌پذیری مصرف‌کننده: مورد مطالعه صنایع پوشاک و چرم ایران» عنوان رساله دکتری مرتضی مداح است که با راهنمایی مجید محمد شفیعی و حمایت بنیاد ملی علم ایران این طرح را به نتیجه رسانده است.

ادامه مطلب