مطالب مرتبط با کلید واژه

ولتاژ خطا


بررسی شبکه توزیع برق و بهبود عملکرد آن در دستور کار محققان

بررسی شبکه توزیع برق و بهبود عملکرد آن در دستور کار محققان

«حذف بار گسترده در مواجهه با پدیده بازیابی تاخیری ولتاژ ناشی از خطا» عنوان طرحی است که مهدی قطبی ملکی در قالب رساله دکتری و با راهنمایی رضا محمدی به انجام رسانده و بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح حمایت کرده است.

ادامه مطلب