مطالب مرتبط با کلید واژه

نانو فوتوکاتالیزگر‌های


تولید نانو فوتوکاتالیزگر دوستدار محیط زیست
توسط محقق شیمی انجام شد؛

تولید نانو فوتوکاتالیزگر دوستدار محیط زیست

«تهیه نانو فوتوکاتالیزگر‌های زیست سازگار برپایه پلیمر‌های کربوهیدراتی دوستدار محیط زیست و کاربرد آن‌ها در سنتز ترکیبات هتروسیکل داروئی» عنوان طرحی است که گلناز رحیم‌زاده در قالب پسادکتری با راهنمایی منصوره دارایی به انجام رسانده و بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح حمایت کرده است.

ادامه مطلب