کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و هنر

علوم انسانی در ایران امروز، جایگاه ممتاز و شایان توجهی به خود اختصاص داده است. رشته های مرتبط با علوم انسانی در مقایسه با دو دهه گذشته گسترش قابل توجهی یافته است. خوشبختانه ظرفیت چشمگیری برای توسعه رشته های علوم انسانی در کشورمان وجود دارد، بطوری که روند رو به توسعه آن، منجر به تخصصی شدن اغلب این رشته ها شده است.

کارگروه علوم انسانی متشکل از استادان و اعضای هیات علمی برجسته دانشگاهها و مراکز پژوهشی است که هر کدام، عهده دار بررسی طرح های پژوهشی دارای ایده های مرتبط می باشند.

بررسی طرح های پژوهشی براساس حوزه های الویت دار و با بهره گیری از تاکیدهای اسناد بالا دستی انجام می گیرد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیست طرح های خاتمه یافته در کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم

اولویت های پژوهشی در کارگروه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم

جدول فراخوان های سالیانه صندوق

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی

 

کلید واژه ها: کارگروه طرح پژوهشی پسادکتری