سقف مبالغ حمایتی ۱۴۰۲

سقف مبالغ حمایت بنیاد ملی علم ایران برای انواع طرح‌ها از ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲

عنوان

زیرمجموعه

(میلیون تومان)

توضیحات

طرح پژوهشی عادی

۱۸۰

در صورت وجود همکار خارجی ۲۴۰ میلیون تومان

پسادکتری

مسئول طرح پسادکتری

۲۰

معادل ۱۰ درصد حقوق استادیار پایه یک

پژوهشگر پسادکتری

۱۶۸

معادل ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک

هزینه اجرای طرح پسادکتری

۶۰

رساله دکتری

استاد رساله دکتری

۲۰

گرنت دانشجوی دکتری

۹۰

گرنت

گرنت آغاز

۲۸۰

سالانه تا ۲ سال (جمعاً ۵۶۰ میلیون تومان)

گرنت استقرار

۱۴۰

سالانه تا ۲ سال (جمعاً ۲۸۰ میلیون تومان)

گرنت سینرژی

۲۰۰

سالانه تا ۳ سال (جمعاً ۶۰۰ میلیون تومان)

گرنت چالش

۱۰۰

سالانه تا ۳ سال (جمعاً ۳۰۰ میلیون تومان)

گرنت پیشتازان

۱۰۰

سالانه تا ۳ سال (جمعاً ۳۰۰ میلیون تومان)

گرنت بنیان

۱۰۰

سالانه تا ۳ سال (جمعاً ۳۰۰ میلیون تومان)

گرنت میثاق

۱۰۰

سالانه تا ۳ سال (جمعاً ۳۰۰ میلیون تومان)

کرسی

کرسی جوان

۱۵۰

سالانه تا ۳ سال (جمعاً ۴۵۰ میلیون تومان)

کرسی

۲۱۰

سالانه تا ۵ سال (جمعاً ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان)

کرسی گروهی

۲۷۰

سالانه تا ۵ سال (جمعاً ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان)

طرح‌های بین‌المللی*

به صورت موردی بر اساس تصمیم کمیته تخصصی (بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان)

فراخوان‌های برنامه‌محور**

به صورت موردی بر اساس تصمیم کمیته تخصصی (بین ۱.۵ تا ۴ میلیارد تومان)

* فراخوان مشترک راه ابریشم ( SRSF ) با همکاری آکادمی علوم چین (کس) در سال ۱۴۰۱، سقف حمایت ۱ میلیارد تومان و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال

* فراخوان مشترک با بنیاد ملی علوم طبیعی چین ( NSFC ) در سال ۱۴۰۲، سقف حمایت ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال

* فراخوان مشترک با بنیاد علوم روسیه (صرف) در سال ۱۴۰۲، سقف حمایت ۲ میلیارد تومان و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال

** فراخوان برنامه شتابدهی به پژوهش های علوم و فناوری های کوانتومی در سال ۱۴۰۲، سقف حمایت ۳ میلیارد تومان و حداکثر مدت زمان اجرا سه سال

** فراخوان مشترک صندوق و ستاد توسعه فناوری و میکرو ور حوزه برداشت انرژی و آزمون های تشخیص بر بالین در سال ۱۴۰۲،

سقف حمایت ۳۶۰ میلیون تومان

** برنامه پژوهش‌های عمیق شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۲، سقف حمایت ۲ میلیارد تومان

** حمایت صندوق از حرکت در مرز دانش جهانی درسال ۱۴۰۲، ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان

**حمایت از پژوهش‌های حوزه انقلاب زیستی (۱) ایمونوتراپی در سال ۱۴۰۲،

۳ میلیارد تومان هر طرح پژوهشی/۲۰۰ میلیون تومان هر پسادکتری /

۱۰۰ میلیون تومان ریال هر رساله دکتری