جناب آقای دکتر نصرت الله ضرغام

نام: نصرت الله

نام خانوادگی: ضرغام

تاریخ تولد: ۱۳۲۹

محل تولد:

آموزش:

حضور در صندوق: بهمن ۱۳۹۲ الی اسفندماه ۱۳۹۷ ‌‌