جناب آقای دکتر علی حیدری

نام: علی

نام خانوادگی: حیدری

 

سال‌های ریاست صندوق: از سال ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲ ‌‌‌‌

 

آموزش:

  • کارشناسی ارشد, ۱۳۷۹, مدیریت صنعتی, شیراز
  • کارشناسی, ۱۳۷۶, مدیریت صنعتی, اراک
  • دکتری تخصصی, ۱۳۸۸, مدیریت- مدیریت تولید و عملیات با تمرکز بر مزیت رقابتی, تهران

سوابق اجرایی:

  • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۱۳۹۵
  • رئیس مرکز پژوهش های کاربردی مدیریت ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
  • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
  • مدیر گروه ام بی ای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
  • رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
  • سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱