معاونت ترویج علم و فناوری

معاونت ترویج علم و فناوری به عنوان یکی از معاونت‌های مهم صندوق است که مأموریت آن ترویج یافته‌های علمی می‌باشد. ذیل این معاونت دو مدیریت ترویج علم و فناوری و توسعه توانمندی و استعدادیابی قرار گرفته است.