سفرهای استانی

صندوق پیوسته درصدد حمایت متوازن از پژوهشگران، فناوران، نوآوران و مخترعان صاحب صلاحیت در سراسر کشور است. ایجاد توازن در حمایت ها، زمینه استفاده بیشتر از همه ظرفیت ها را فراهم می کند؛ همچنین نوعی عدالت علمی را نیز به دنبال دارد.

از این رو از ابتدای سال ۱۳۹۳ سفر به دانشگاه های ساسر کشور در دستور کار قرار گرفت تا اطلاع رسانی به ویژه از طریق حضور در مراکز علمی استان ها به تحقق سیاست متوازن حمایتی یاری رساند.

با استعانت از از پروردگار متعال تا کنون بیش از ۳۰۰ نشست در مراکز علمی تمامی استان های کشور با حضور روسا، مدیران و معاونین مراکز علمی و دانشگاهی، اعضای هیات علمی، دانشجویان پسا دکتری، دانشجویان دکتری و پژوهشگران و فناوران کشور برگزارشده است تا از نزدیک قالب های حمایتی صندوق معرفی و نحوه دریافت حمایت ها به تفصیل شرح داده شود. ‌‌‌‌‌‌‌