همراه با کافه علم و فناوری؛

گزارش ارزیابی اثرگذاری اقتصادی و فناورانه بروندادهای علمی ایران

این گزارش با هدف بررسی وضعیت کشور ایران در انتشار مقالات کاربردی (مقالات استناد شده در ثبت اختراعات بین‌المللی) تهیه شده است.
گزارش ارزیابی اثرگذاری اقتصادی و فناورانه بروندادهای علمی ایران

به منظور تحلیل بروندادهای علمی فناورانه و استناد شده در ثبت اختراعات بین‌المللی، با تمرکز بر کشورمان ایران؛ گزارش «ارزیابی اثرگذاری اقتصادی و فناورانه بروندادهای علمی ایران» با هدف اصلی تعیین موقعیت ایران و بررسی تأثیرگذاری دانشگاه‌ها، محققان و مجلات ایرانی تهیه شد.

این پژوهش کاربردی با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. شاخص های مورد استفاده، تعداد مقالات استنادشده در ثبت اختراعات بین المللی و تعداد استنادات دریافتی از ثبت اختراعات در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۱۳ است. داده ها در دسامبر ۲۰۲۳ استخراج شده و ابزار گردآوری داده‌ها پایگاه SciVal و اسکوپوس بوده است. این پژوهش به همت هما ارشدی و دکتر قاسم آزادی احمدآبادی در بیناد ملی علم ایران تهیه شده است.

برای دریافت فایل کامل گزارش کلیک نمایید.

کلید واژه ها: بروندادهای علمی ایران اثرگذاری اقتصادی و فناورانه


نظر شما :