ساخت آئروژل فوق سبک نانوکامپوزیتی گرافن اکسید- نانو فریت زینک نیکل-آلومینا به منظور کاربرد در محافظ امواج مایکروویو در محدود فرکانسی ۱ تا ۴/۱۲ گیگاهرتز

۰۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۳ اخبار و رویدادها
طرح ساخت آئروژل فوق سبک نانوکامپوزیتی گرافن اکسید- نانو فریت زینک نیکل-آلومینا به منظور کاربرد در محافظ امواج مایکروویو در محدود فرکانسی ۱ تا ۴/۱۲ گیگاهرتز توسط محمدرضا لقمان در سال ۱۴۰۱ خاتمه یافته است.
ساخت آئروژل فوق سبک نانوکامپوزیتی گرافن اکسید- نانو فریت زینک نیکل-آلومینا به منظور کاربرد در محافظ امواج مایکروویو در محدود فرکانسی ۱ تا ۴/۱۲ گیگاهرتز

چکیده طرح:

آیروژل‌های گرافن به همراه نانو ذرات مغناطیسی، به دلیل رسانندگی مناسب، وزن بسیار کم و پارامترهای بهینه برای جذب امواج الکترومغناطیسی، گزینه بسیار خوبی برای حفاظت از دستگاه‌ها و تجهیزات حساس در برابر امواج الکترومغناطیسی هستند. هدف این پژوهش، ساخت و توسعه آئروژل های مغناطیسی فوق سبک کامپوزیتی از جنس نانوکامپوزیتی گرافن اکسید- نانو فریت نیکل روی-نانوآلومینا به منظور کاربرد در سپرهای الکترومغناطیسی تداخلی (EMI) در محدوده فرکانسی نوار L,S,G,J,X بازه بسامدی ۵/۱۲ -۱ گیگاهرتز به منظور کاربرد در محافظ امواج مایکروویو است. برای ساخت این نوع سپر امواج الکترومغناطیس به نانوکامپوزیت حاوی شبکه متخلخل رسانا (نانوگرافن اکسید) و نانو ذرات مغناطیسی (نانو فریت نیکل روی) نیاز است. افزودن نانو ذرات عایق (نانو Al2O3)، رسانندگی کل آیروژل نیز متعادل می‌شود (تطبیق بیشتر امپدانس) که منجر به جذب بیشتر امواج و بازتابش کمتر می‌شود. برای بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آیروژل‌های مغناطیسی ساخته‌شده نیاز به انجام آزمون‌هایی توسط تحلیل الگوی پراش پرتو ایکس، طیف‌سنج تبدیل فوریه (FTIR) ، طیف‌سنج فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS) ، مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشی (VSM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) است. از طرفی به‌منظور بررسی ویژگی‌های حفاظتی، بررسی میزان بازتابش، جذب و عبور امواج به تحلیلگر شبکه بردار موج باید استفاده شود

اهداف طرح:

هدف اصلی ساخت سپر امواج الکترومغناطیسی تداخلی با دانسیته خیلی کم از جنس آئروژل نانوکامپوزیتی از جنس نانوگرافن اکسید-نانوذرات فریت نیکل روی-نانوآلومینا به روش هیدروترمال است.

معرفی به دستاورد مردمی:

آیروژل‌های گرافن به‌همراه نانوذرات مغناطیسی، به دلیل رسانندگی مناسب، وزن بسیار کم و پارامترهای بهینه برای جذب امواج الکترومغناطیسی، گزینه بسیار خوبی برای حفاظت از دستگاه‌ها و تجهیزات حساس در برابر امواج الکترومغناطیسی هستند. هدف این پژوهش، ساخت و توسعه آئروژل های مغناطیسی فوق سبک کامپوزیتی از جنس نانوکامپوزیتی گرافن اکسید- نانو فریت نیکل روی-نانوآلومینا به‌منظور کاربرد در سپرهای الکترومغناطیسی تداخلی (EMI) در محدوده فرکانسی نوار L-X بازه بسامدی ۱۲/۴-۱ گیگاهرتز به‌منظور کاربرد در محافظ امواج مایکروویو است. برای ساخت این نوع سپر امواج الکترومغناطیس به نانوکامپوزیت حاوی شبکه متخلخل رسانا (نانوگرافن اکسید) و نانوذرات مغناطیسی (نانو فریت نیکل روی) نیاز است. افزودن نانوذرات دی‌الکتریک (نانو Al2O3)، رسانندگی کل آیروژل نیز متعادل می‌شود (تطبیق بیشتر امپدانس) که منجر به جذب بیشتر امواج و بازتابش کم‌تر می‌شود. ‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: نانو


نظر شما :