ارزیابی عبور، زیست سازگاری سلولی، سختی و چقرمگی شکست ریز قطعات آلومینات منیزیوم نانوساختار تولید شده به روش قالبگیری تزریق پودر به منظور استفاده در براکتهای اورتودنسی

۰۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰ اخبار و رویدادها
طرح ارزیابی عبور، زیست سازگاری سلولی، سختی و چقرمگی شکست ریز قطعات آلومینات منیزیوم نانوساختار تولید شده به روش قالبگیری تزریق پودر به منظور استفاده در براکتهای اورتودنسی توسط مظاهر رمضانی در سال ۱۴۰۱ خاتمه یافته است.
ارزیابی عبور، زیست سازگاری سلولی، سختی و چقرمگی شکست ریز قطعات آلومینات منیزیوم نانوساختار تولید شده به روش قالبگیری تزریق پودر به منظور استفاده در براکتهای اورتودنسی

چکیده طرح: براکت‌های دندانی بر پایه سرامیک های شفاف در ناحیه مرئی (خصوصاً آلومینات منیزیوم، MgAl2O4) به دلیل داشتن سختی و چقرمگی شسکت و شفافیت بیشتر نسبت به براکتهای اورتودنسی تجاری متداول پایه آلومینا باعث سایش و آسیب کمتر به مینای دندان می شوند. در این پژوهش، ساخت براکت‌های اورتودنسی آلومینات منیزیوم به روش قالبگیری تزریق پودر PIM ) دستگاه قالبگیری تزریقی فشار کم، محدوده فشار بین ۶/۰-۱/۰ مگاپاسکال (انجام می شود. سپس، ریزقطعات تولیدی (براکت‌های اورتودنسی) از روش PIM به روش تفجوشی بدون فشار زینتر در دماهای مختلف می شود. نمونه ها از لحاظ فاز، چگالی، ترکیب شیمیایی، سختی، عبور نور در ناحیه مرئی و چقرمگی مشخصه‌یابی می شود. زیست سازگاری نمونه ها با آزمایش های برون تنی برای بررسی سمیت سلولی (cytotoxicity) بر روی سلول های استتوبلاست انسان رده سلولی MG63 و یا سلول های SHED (سلول بنیادی دندان های شیری در حال افتادن) به کمک آزمون MTT مورد بررسی قرار می گیرد

اهداف طرح:

ساخت ریز قطعات آلومینات منیزیوم نانوساختار تولید شده به روش قالبگیری تزریق پودر به منظور استفاده در براکتهای اورتودنسی و ارزیابی عبور، زیست سازگاری سلولی و استحکام خمشی، سختی و چقرمگی شکست

ریزقطعات باید سختی و چقرمگی شکست نزدیک به مینای دندان نشان دهند.

معرفی به دستاورد مردمی:

براکت‌های دندانی بر پایه سرامیک های شفاف در ناحیه مرئی (خصوصاً منیزیوم آلومینات، MgAl2O4) به دلیل داشتن سختی و چقرمگی شکست و شفافیت بیشتر نسبت به براکتهای اورتودنسی تجاری متداول پایه آلومینا باعث سایش و آسیب کمتر به مینای دندان می شوند. در این پژوهش، ساخت براکت‌های اورتودنسی آلومینات منیزیوم به روش قالبگیری تزریق پودر PIM ) دستگاه قالبگیری تزریقی پودر سرامیکی (انجام می شود. تاثیر پارامترهای مختلف مانند مقدار چسب (بایندر) بر رفتار رئولوژی خوراک‌های حاوی نانوپودراسپینل (آلومینات منیزیوم) جهت تولید ریزقطعات سرامیکی به روش قالبگیری تزریقی فشار بالا (HPIM) و فشار کم (LPIM) مطالعه شد. سپس، ریزقطعات تولیدی از روش PIM به روش تفجوشی بدون فشار و روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای، در دماهای مختلف تفجوشی شد. نمونه‌ها از لحاظ فاز، چگالی، ترکیب شیمیایی، سختی، عبور نور در ناحیه مرئی، سایش و چقرمگی مشخصه‌یابی شد. اثر دمای تفجوشی بر چگالی، درصد عبور مرئی و مادون قرمز، و استحکام خمشی ریزقطعات اسپینلی بررسی شد. زیست‌سازگاری نمونه ها با آزمایش‌های برون تنی برای بررسی سمیت سلولی (cytotoxicity) بر روی سلول‌های استتوبلاست انسان رده سلولی MG63 به کمک آزمون MTT مورد بررسی قرار گرفت. ‌‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: نانو


نظر شما :