از سوی کمیته تخصصی صندوق

تمدید زمان طرح های تحقیقاتی

۰۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۶ اخبار و رویدادها
مدت زمان اجرای طرح های پژوهشی، رساله دکتری و پسادکتری که تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ پایان یافته به مدت شش ماه تمدید شدند
تمدید زمان طرح های تحقیقاتی

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) بر اساس مصوبه جلسه ۱۸۷ کمیته تخصصی مدت زمان اجراء طرح های پژوهشی، رساله دکتری و پسادکتری که تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ پایان یافته اند به مدت ۶ ماه تمدید شد.

بنا بر این گزارش صرفاً طرح های تحقیقاتی که پایان مدت اجرای طرح آنها تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ بوده است؛ زمان اجراء (ماده چهار تفاهم نامه) آنها تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ جهت تسویه و خاتمه طرح تمدید شد.

خاطر نشان می سازد طرح های که زمان خاتمه آنها بعد از تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ است می بایست در صورت نیاز درخواست خود را جهت تمدید زمان به کارگروه مربوطه ارسال نماید.


نظر شما :