زمان برگزاری: ۳ آبان ماه ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ‌‌‌‌

مکان برگزاری: سالن جلسات پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله