زمان برگزاری: ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ الی ۱۸

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی