نمایش ۱۹ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
فهیمه طالب تبار دولتی

فهیمه طالب تبار دولتی

کارشناس مسئول امور حقوقی
ریاست
۸۲۱۶۱۱۱۱
فهیمه طالب تبار دولتی
- کارشناس مسئول امور حقوقی
۸۲۱۶۱۱۱۱ ریاست
مجید ظهرابی مزرعه شاهی

مجید ظهرابی مزرعه شاهی

کارشناس خرید
مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه
۸۲۱۶۱۱۷۷
مجید ظهرابی مزرعه شاهی
- کارشناس خرید
۸۲۱۶۱۱۷۷ مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه

مهدی عابدینی

کارشناس توسعه فن آوری اطلاعات
مدیریت توسعه فن­آوری اطلاعات
مهدی عابدینی
- کارشناس توسعه فن آوری اطلاعات
- مدیریت توسعه فن­آوری اطلاعات
امید عدالتخواه

امید عدالتخواه

کارشناس اعتبارات
ذیحسابی و مدیریت امور مالی
۸۲۱۶۱۱۷۰
امید عدالتخواه
- کارشناس اعتبارات
۸۲۱۶۱۱۷۰ ذیحسابی و مدیریت امور مالی
امید عظیمی

امید عظیمی

رئیس دفتر ریاست - سرپرست توسعه فن آوری اطلاعات
ریاست - مدیریت توسعه فن­آوری اطلاعات
۸۲۱۶۱۱۰۳
امید عظیمی
- رئیس دفتر ریاست - سرپرست توسعه فن آوری اطلاعات
۸۲۱۶۱۱۰۳ ریاست - مدیریت توسعه فن­آوری اطلاعات
سعید مداح

سعید مداح

کارشناس مسئول برنامه ریزی و بهبود روش ها و سیستم ها
ریاست
۸۲۱۶۱۱۵۷
سعید مداح
- کارشناس مسئول برنامه ریزی و بهبود روش ها و سیستم ها
۸۲۱۶۱۱۵۷ ریاست
آمنه منسومی

آمنه منسومی

دبیرکارگروه علوم انسانی و هنر
مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت
۸۲۱۶۱۱۲۶
آمنه منسومی
- دبیرکارگروه علوم انسانی و هنر
۸۲۱۶۱۱۲۶ مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت

علیرضا مهرانپور

ذیحساب و مدیر امور مالی
ریاست
۸۲۱۶۱۱۶۶
علیرضا مهرانپور
- ذیحساب و مدیر امور مالی
۸۲۱۶۱۱۶۶ ریاست
سید ابراهیم میرشفیعی لنگری

سید ابراهیم میرشفیعی لنگری

مدیر توسعه منابع و جذب سرمایه
مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه
۸۲۱۶۱۱۰۰
سید ابراهیم میرشفیعی لنگری
- مدیر توسعه منابع و جذب سرمایه
۸۲۱۶۱۱۰۰ مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه