نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۷ مورد.
علی جعفریان دهکردی

علی جعفریان دهکردی

معاون پژوهش و فناوری
ریاست
۸۲۱۶۱۱۶۲
علی جعفریان دهکردی
- معاون پژوهش و فناوری
۸۲۱۶۱۱۶۲ ریاست

علی محمد سلطانی

رئیس
ریاست
۸۲۱۶۱۱۰۳
علی محمد سلطانی
- رئیس
۸۲۱۶۱۱۰۳ ریاست

محمد امین ارسنجانی

کارشناس مسئول منابع انسانی
مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه
۸۲۱۶۱۱۷۲
محمد امین ارسنجانی
- کارشناس مسئول منابع انسانی
۸۲۱۶۱۱۷۲ مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه
اسمعیل اصل خسراقی

اسمعیل اصل خسراقی

مسئول دفتر
ریاست
۸۲۱۶۱۱۶۲
اسمعیل اصل خسراقی
- مسئول دفتر
۸۲۱۶۱۱۶۲ ریاست
فاطمه بائوج لاهوتی

فاطمه بائوج لاهوتی

کارشناس دریافت و پرداخت
ذیحسابی و مدیریت امور مالی
۸۲۱۶۱۱۶۸۹
فاطمه بائوج لاهوتی
- کارشناس دریافت و پرداخت
۸۲۱۶۱۱۶۸۹ ذیحسابی و مدیریت امور مالی

اعظم پورمحمد

دبیر نظارت
مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت
۸۲۱۶۱۱۵۵
اعظم پورمحمد
- دبیر نظارت
۸۲۱۶۱۱۵۵ مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت
منیرالسادات ترابی

منیرالسادات ترابی

۸۲۱۶۱۱۹۱
منیرالسادات ترابی
-
۸۲۱۶۱۱۹۱
نرگس حسن پور فراموش جانی

نرگس حسن پور فراموش جانی

مسئول دفتر و کارشناس اسناد و مدارک
مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه
۸۲۱۶۱۱۷۴
نرگس حسن پور فراموش جانی
- مسئول دفتر و کارشناس اسناد و مدارک
۸۲۱۶۱۱۷۴ مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه
مهدیه حسین زاده

مهدیه حسین زاده

دبیر کارگروه فنی و مهندسی
مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت
۸۲۱۶۱۱۲۹
مهدیه حسین زاده
- دبیر کارگروه فنی و مهندسی
۸۲۱۶۱۱۲۹ مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت

سید احمد حسینی

مسئول حراست
ریاست
۸۲۱۶۱۱۴۳
سید احمد حسینی
- مسئول حراست
۸۲۱۶۱۱۴۳ ریاست
عالیه داوطلب

عالیه داوطلب

کارشناس رسیدگی به اسناد
ذیحسابی و مدیریت امور مالی
۸۲۱۶۱۱۶۷
عالیه داوطلب
- کارشناس رسیدگی به اسناد
۸۲۱۶۱۱۶۷ ذیحسابی و مدیریت امور مالی
امیر دهقان منشادی

امیر دهقان منشادی

کارشناس توسعه فن آوری اطلاعات
مدیریت توسعه فن­آوری اطلاعات
۸۲۱۶۱۱۳۶
امیر دهقان منشادی
- کارشناس توسعه فن آوری اطلاعات
۸۲۱۶۱۱۳۶ مدیریت توسعه فن­آوری اطلاعات
مریم رحیمیان

مریم رحیمیان

دبیرکارگروه علوم و علوم زیستی-دبیرکمیته تخصصی
مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت
۸۲۱۶۱۱۶۰
مریم رحیمیان
- دبیرکارگروه علوم و علوم زیستی-دبیرکمیته تخصصی
۸۲۱۶۱۱۶۰ مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت
معصومه زارع زاده فرد

معصومه زارع زاده فرد

کارشناس امور اداری و دبیرخانه
مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه
۸۲۱۶۱۱۹۰
معصومه زارع زاده فرد
- کارشناس امور اداری و دبیرخانه
۸۲۱۶۱۱۹۰ مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه
مهدی سیادت

مهدی سیادت

دبیرکارگروه کشاورزی و منابع طبیعی - دبیرکارگروه علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات
مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت - مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت
۸۲۱۶۱۱۵۴
مهدی سیادت
- دبیرکارگروه کشاورزی و منابع طبیعی - دبیرکارگروه علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات
۸۲۱۶۱۱۵۴ مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت - مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت

قائم الدین شعبانی حاجی

کارشناس حقوقی
ریاست
۸۲۱۶۱۱۱۰
قائم الدین شعبانی حاجی
- کارشناس حقوقی
۸۲۱۶۱۱۱۰ ریاست
ستاره صفوت

ستاره صفوت

دبیر کارگروه علوم و علوم پزشکی - دبیرکارگروه میان گروهی
مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت - مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت
۸۲۱۶۱۱۵۹
ستاره صفوت
- دبیر کارگروه علوم و علوم پزشکی - دبیرکارگروه میان گروهی
۸۲۱۶۱۱۵۹ مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت - مدیریت پژوهش، برنامه ریزی و نظارت
فهیمه طالب تبار دولتی

فهیمه طالب تبار دولتی

کارشناس مسئول امور حقوقی
ریاست
۸۲۱۶۱۱۱۱
فهیمه طالب تبار دولتی
- کارشناس مسئول امور حقوقی
۸۲۱۶۱۱۱۱ ریاست