علوم پزشکی

کارگروه پزشکی از اولین کارگروه هایی است که پس از تاسیس صندوق، در سال ۸۴ تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

این کارگروه به بررسی مسائل علوم پایه پزشکی و البته مسائل بالینی می پردازد و بیشتر تمرکز آن بر مشکلات شایع و به روز کشور می باشد تا قدمی اساسی در جهت شناخت بیماریها، پیشگیری، تشخیص ان ها و درمان های جدید و استراتژی های جدید درمانی بر داشته شود