کارگروه علوم پایه

معرفی 

در تاریخ علم مسلمانان، علوم پایه نظیر:  شیمی، فیزیک، ریاضی و آمار، زیست شناسی و علوم زمین از اهمیت خاصی برخوردارند.علوم پایه ، بنیان نظری و ارکان شاخه های دانش بشری و رشته های دانشگاهی هستند. کشورهای توسعه سرمایه گذاری‌های قابل توجهی از طریق دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی در علوم پایه  انجام داده اند.  سرمایه گذاری در علوم پایه نیز زمینه های توسعه صنعتی، علمی و فنی را گسترش داده است .

کارگروه علوم پایه با تعیین عرصه های اولویت دار بر اساس اسناد بالادستی و نیاز کشورمان ، به بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشگران می پردازد. اعضای این کارگروه از استادان برجسته و اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر در رشته های ذیربط هستند.