آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شرکت در فراخوان ویژه Covid-۱۹فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFG(شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFGفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشی تفاهم نامه ایفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پسادکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم رساله های دکتریفرم ها
فرم پیشنهادی گرنت آغازفرم ها
فرم کرسی پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنت سینرژیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنتفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-RFBR (۲۰۲۰)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم معرفی نامه دوره پسا دکترا از دانشگاه محل اجرای طرحفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم اسامی داوران رساله دکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم شرکت در فراخوان ویژه پسادکتری فناورانه(گروه صنعتی بارز)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم خلاصه پیشنهاد پسادکتری فناورانه (گروه صنعتی بارز-پیوست شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم تاییدیه دانشگاه جهت حمایت رساله دکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم تبادل پژوهشگر (راه ابریشم چین)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹