آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم رساله های دکتریفرم ها
فرم پیشنهادی گرنت آغازفرم ها
INSF-NSFC Joint Research Project (۲۰۲۳)فرم های دومین فراخوان مشترک ایران و چین
ضوابط عمومی شرکت در فراخوان دوم insf & nsfcفرم های دومین فراخوان مشترک ایران و چین
واجدین شرایط دومین فراخوان INSF & NSFCفرم های دومین فراخوان مشترک ایران و چین
RFPتوسعه مدل¬های برآورد سرعت عملکردی شبکه راههای کشورفرم و RFP طرح های مشترک صندوق با سازمان راهداری
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFG(شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFGفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشی تفاهم نامه ایفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پسادکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کرسی پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنت سینرژیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنتفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-RFBR (۲۰۲۰)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم معرفی نامه دوره پسا دکترا از دانشگاه محل اجرای طرحفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم شرکت در فراخوان ویژه Covid-۱۹فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم اسامی داوران رساله دکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹