کارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم

زمینه های پذیرش طرح در کارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم

 1. شناخت وضعیت محیط زیست

شناخت وضعیت اکوسیستم های آبی و خشکی و اجزای انها مانند منابع آب، خاک، جنگل‌ها، هوا، اقلیم، سنجش و نقشه سازی خدمات اکوسیستمی و.....

 1. فناوری‌های محیط زیست

استفاده از فرآیندها و فناوری ها در شناخت و ارزیابی محیط زیست، کنترل آلاینده ها و ارتقای کیفیت محیط زیست

 1. ارزیابی و پایش اثرات بر محیط زیست و سلامت

آمایش سرزمین، سنجش وضعیت ناشی از تغییرات روی داده در محیط زیست، پایش و پیش بینی اثرات در طول زمان، ارزیابی توان محیط زیست، مکان‌یابی کاربری‌ها، ارزیابی راهبردی محیط زیست، ارزیابی پایداری، ارزیابی اثرات محیط زیستی، ارزیابی اثرات بر سلامت، اثرات اقتصادی، ارزیابی تاب آوری، ارزیابی ریسک اکولوژیک، ارزیابی ریسک سلامت و …

 1. برنامه ریزی، آموزش و مدیریت محیط زیست

تدوین برنامه های مدیریت اثرات وارده بر محیط زیست، حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست، راهکارهای مدیریتی کنترل انتشار آلاینده ها در سطوح استاندارد، آموزش و مشارکت مردمی برای حفاظت از محیط زیست، حقوق محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و....

 1. سلامت در بلایا و مدیریت بحران (طبیعی و انسانی)

سنجش وضعیت آسیب پذیری و مدیریت بحران در سوانح طبیعی (سیل، زلزله، طوفان، لغزش، رانش و…)، شیوع بیماریها و حوادث انسان ساخت

 1. سلامت شغلی و ایمنی

شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شغلی شامل عوامل فیزیکی (صدا، ارتعاشات، نور، پرتوها، شرایط جوی)، شیمیایی (گرد و غبار و آلاینده های شیمیایی)، بیولوژیکی و ارگونومیکی، راهکارهای مدیریتی و فنی کنترل ریسک ها برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی و...

 1. بهداشت و ایمنی مواد غذایی

شناسایی، ارزیابی و کنترل سموم، آلاینده ها و عوامل تهدید کننده سلامت و ایمنی محصولات غذایی

 1. تغییرات اقلیم
 • دلایل و پیامدها. شناخت علمی فرایند تغییر اقلیم مانند عوامل موثر، مفاهیم، و روش های مطالعه و پیامد های آن در زمینه های مختلف مانند سیل و خشکسالی، مخاطرات محیطی و جزیره گرمایی و...
 • مدیریت. همه زمینه های تعدیل تغییر اقلیم مانند تکنولوژی سبز و کاهش سوخت های فسیلی و زمینه های سازگاری مانند استفاده از تهویه طبیعی در شهرها و رعایت میزان بهره برداری از منابع طبیعی، رعایت حقوق همه موجودات و نسل ها و محیط غیر زنده (اخلاق)
 • تنوع و وردایی اقلیم ایران. شناخت ویژگی های اقلیمی کشور بویژه از نظر مخاطره ای بودن و ارتباط با تغییر اقلیم

لیست طرح های خاتمه یافته درکارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم ‌‌‌‌‌‌

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی

کلید واژه ها: کارگروه طرح پژوهشی پسادکتری