کارگروه علوم پایه

در تاریخ علم مسلمانان، علوم پایه نظیر: شیمی، فیزیک، ریاضی و آمار، زیست شناسی و علوم زمین از اهمیت خاصی برخوردارند.علوم پایه، بنیان نظری و ارکان شاخه های دانش بشری و رشته های دانشگاهی هستند. کشورهای توسعه سرمایه گذاری‌های قابل توجهی از طریق دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی در علوم پایه انجام داده اند. سرمایه گذاری در علوم پایه نیز زمینه های توسعه صنعتی، علمی و فنی را گسترش داده است.

کارگروه علوم پایه با تعیین عرصه های اولویت دار بر اساس اسناد بالادستی و نیاز کشورمان، به بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشگران می پردازد. اعضای این کارگروه از استادان برجسته و اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر در رشته های ذیربط هستند. ‌‌‌‌

‌‌‌لیست طرح های خاتمه یافته در کارگروه علوم و علوم زیستی

اولویت های پژوهشی در کارگروه علوم و علوم زیستی

جدول فراخوان های سالیانه صندوق

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی

 

کلید واژه ها: کارگروه طرح های پژوهشی پسادکتری