کارگروه علوم دامی دامپزشکی و شیلات

‌‌‌‌‌‌‌چالش‌های فراروی کشور برای آماده کردن شرایط جهت پیوستن به بازارهای جهانی،; کشاورزی پایدار، رعایت استانداردهای بهداشتی درتولید محصولات دامی، شیلاتی، حفظ دام در برابر بیماریهای مختلف، افزایش بهره وری واحدهای دامپروری سنتی و بکارگیری علوم و فناوریهای جدید، همچنین لزوم آگاهی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، اهمیت توجه به علوم دامی، شیلات و دامپزشکی را دوچندان کرده است.

کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات از کارگروه های تازه تاسیس در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور است. این کارگروه از سال ۱۳۹۱ بنیان گذاشته شده و اعضای آن از اساتید شناخته شده و بنام دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی معتبر کشور می باشند. این کارگروه ضمن تعیین عرصه های اولویت دار صندوق، براساس اسناد بالادستی و نیاز کشور، به بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشگران با موضوعات علوم دامی، دامپزشکی و شیلات می پردازد.

کارگروه یاد شده با وقوف نسبت به نیازها و استعدادهای کشورمان در عرصه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات تلاش می کند تا طرح های پژوهشی که بتوانند اثرات مفید و در عین حال گسترده داشته باشند را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و در این راه بر آن است تا از دانش و فناوریهای روز در عرصه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات بهره بگیرد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیست طرح های خاتمه یافته در علوم دامی دامپزشکی و شیلات

اولویت های پژوهشی کارگروه علوم دامی دامپزشکی و شیلات

جدول فراخوان های سالیانه صندوق

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی

 

کلید واژه ها: کارگروه طرح های پژوهشی پسادکتری