کارگروه کرسی و گرنت

 

کرسی پژوهشی

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور، اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، و با توجه به اهمیت روز افزون پژوهش و فناوری در عصر اقتصاد دانش بنیان، در راستای کمک به ایجاد و ارتقاء ظرفیت های تولید علم و فناوری در سطح ملی و در راستای اجرای بند ۱و ۲ ماده ۱۱ اساسنامه صندوق، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اقدام به اعطای کرسی پژوهشی به ۳صورت زیر می نماید:

کرسی فردی و کرسی گروهی: اعتبار پژوهشی که به دانشمندان و پژوهشگران برجسته کشور با مرتبه استادی که دارای مرجعیت علمی و وجهه بین المللی و یا ملی باشد، تعلق می گیرد. هر فرد در هرسال می توانند از امتیاز کرسی پژوهشی (دو پسا دکتری کرسی) و (دو رساله کرسی پژوهشی) تقاضا از سامانه ارسال نمایند.

کرسی پژوهشی جوان: به پژوهشگران جوان که دارای توانمندی های پژوهشی ویژه و استعداد برتر هستند با هدف تشویق وکمک به اجرای فعالیت های پژوهشی، در حوزه پژوهش‌های ملی است که با هدف حمایت از پژوهشگران جوان (سن ۴۰ سال) به این گروه سنی اعطا می‌شود.

گرنت پژوهشی: اعتبار ویژه پژوهشی به پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با حداقل مرتبه دانشیاری و دارای توانمندی های پژوهشی ویژه، با هدف کمک به ایجاد ظرفیت های علمی و فناوری جدید و بر اساس اولویتهای پژوهشی در صندوق، به دو صورت فردی یا گروهی از نوع ملی یا بین المللی (مدت زمان: یکسال) اعطاء می شود (همچنین متقاضی الزاماً در صورتیکه یک طرح پژوهشی در صندوق خاتمه یافته است می توانند اقدام نمایند)

گرنت آغاز: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستای انجام ماموریت خود و برای جذب و حفظ دانش آموختگان مقطع دکتری، اعتبار پژوهشی تخصیص داده اند، که متقاضی باید فارغ التحصیل مقطع دکتری با درجه عالی از یکی از (صد دانشگاه برتر جهان) طبق رتبه بندی لایدن، تایمز و QS باشند و بیش از ۵ سال از زمان فارغ التحصیلی متقاضی گذشته نباشد.

گرنت سینرژی: اعتبار پژوهشی است که در راستای اهداف صندوق و برای اجرای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی متشکل از مجموعه ای از فعالیت ها و پروژه های هدفمند به گروهی از پژوهشگران ممتاز حقیقی و حقوقی ایرانی تخصیص می یابد، در این برنامه حمایتی یک پژوهشگر اصلی (مسول طرح) حداکثر دو تاچهار پژوهشگر در رشته های مختلف و یا گرایش های علمی متفاوت در یک محیط علمی و یا مرکز تحقیقاتی یک تیم تشکیل می دهند وپروپزال ارائه می نمایند.(مرتبه علمی پژوهشگر اصلی استاد تمام یا دانشیار و بقیه افراد از نظر علمی در سطح قوی باشند)

جدول فراخوان های سالیانه صندوق

لیست کارگروه های صندوق

سامانه طرح های پژوهشی (کایپر)

اولویت های پژوهشی کارگروه ها

دستورالعمل های قالب های حمایتی

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: کارگروه طرح پژوهشی پسادکتری

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۴۰۰