معرفی جناب آقای دکتر آراستی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: آراستی

آموزش:

  • دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه گرونوبل فرانسه (۱۹۹۹)
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه کرونوبل فرانسه (۱۹۹۴)
  • کارشناسی ارشد مهندس صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۳)
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۹)

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰