مدیریت توسعه منابع و جذب سرمایه

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سوابق کاری:

  • مدیر توسعه منابع و جذب سرمایه
  • دبیر کمیته تخصصی