فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
91003404کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1391/12/201396/10/131393/12/20-2058
94810498فنی و مهندسیدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1395/9/71396/10/161396/9/7-1081
94027721پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/3/171396/10/161396/3/18-1251
90005623میان گروهیدانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران1391/10/101396/10/161394/4/10-1948
91001489علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/تهران/ایران1391/8/151396/10/191393/2/15-2364
95837605ریاضی و فیزیکدانشگاه یزد/یزد/ایران1395/10/141396/10/201396/10/14-1045
88002063کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1390/1/211396/10/251391/5/21-2988
93013330علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1393/10/101396/10/261394/10/10-1768
93035346علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/7/61396/10/41396/7/6-1141
95813780فنی و مهندسیپارک فناوری پردیس/تهران/ایران1395/10/41396/10/51396/10/4-1054
94016097فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/3/161396/10/51396/3/16-1253
91000375مدیریت و علوم اقتصادیملی1391/8/71396/10/61393/1/7-2402
94000062علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/10/81396/5/5-1202
94028410پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه دانش های بنیادی/تهران/ایران1395/5/201396/11/11396/5/21-1187
95004135پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی/مازندران/ایران1395/10/271396/11/101396/10/28-1031
95820471ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/11396/11/111396/6/1-1176
92027763میان گروهیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/7/101396/11/151397/1/10-959
93029682فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/5/61396/11/151396/11/6-1023
92001603کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاوزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1393/4/171396/11/161395/4/17-1582
94002755کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1395/10/271396/11/171396/10/27-1032
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.