فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95825273کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/7/261399/2/101398/1/26-584
95013718پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/7/261397/11/201397/7/27-760
96002306رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/7/11397/4/161398/7/1-426
96001557رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/201397/3/221398/6/20-438
96004436رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/201398/7/231398/6/20-438
93004354علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/81399/7/231398/10/8-330
96003808فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/81398/5/121397/12/8-632
95849562کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/51399/7/21397/10/5-693
93030709کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/5/111398/12/111398/11/11-298
95849553فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/5/41397/11/31397/9/4-724
96001113رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/311399/7/221398/4/31-487
95006727پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/181397/4/211397/4/19-859
94012716علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/41397/12/181397/11/4-665
96000492رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/221398/4/151398/3/22-527
95850089رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/221398/5/91398/3/22-527
95836652علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/221398/10/121397/9/22-706
95849194فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/211398/2/231397/9/21-707
95005815پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/81397/5/151397/3/9-899
95834769علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/61398/7/81398/6/6-451
95841369فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301397/10/11397/8/30-728
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.