فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95820482ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/161397/3/261396/12/16-982
95820471ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/11396/11/111396/6/1-1176
94005824ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/21397/3/111395/12/2-1359
94011986ریاضی و فیزیکدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/9/281398/6/161395/9/28-1421
93051016ریاضی و فیزیکپژوهشگاه دانشهای بنیادی-پژوهشکده ریاضی/تهران/ایران1394/9/151396/6/271395/9/15-1434
93042161ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شاهرود//1394/7/281395/9/141395/7/28-1480
90002269ریاضی و فیزیکدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1391/8/211398/1/261392/8/21-2537
90003470ریاضی و فیزیکدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1390/11/261394/11/31391/11/26-2805
89002046ریاضی و فیزیکدانشگاه خلیج فارس/بوشهر/ایران1390/3/81396/9/71392/3/8-2700
97011693رساله دکتری تفاهم نامه ایانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1398/1/261399/8/251400/1/26136
96012051رساله دکتریدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1397/6/241399/8/201399/6/24-75
96013368رساله دکتریدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1397/5/21399/9/81399/5/2-126
96012986رساله دکتریدانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد/یزد/ایران1397/4/301399/8/31399/4/30-129
96011993رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/4/241399/2/141399/4/24-135
96015030رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/4/241399/8/231399/4/24-135
96000692رساله دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1397/1/221399/4/51399/1/22-229
96001364رساله دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/12/151397/9/201398/12/15-264
96003946رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/10/191397/4/201398/10/19-320
96002034رساله دکتریدانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1396/9/51398/9/41398/9/5-363
96003521رساله دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/9/11397/3/291398/9/1-367
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.