فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
88002313فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1390/8/141394/11/31391/8/14-2905
90002317میان گروهیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل/مازندران/ایران1390/8/181394/11/31391/5/18-2991
89001407کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران1390/9/271398/4/11392/3/27-2682
88000332فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1390/9/281396/3/171391/12/28-2771
90001232میان گروهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان/گیلان/ایران1390/9/281394/11/31391/3/28-3042
90003465مدیریت و علوم اقتصادی1391/1/151394/11/31391/9/15-2874
90004447میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/161394/11/31392/4/16-2662
90003170علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1391/1/201394/11/31391/12/20-2779
90006941مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/201395/11/241391/7/20-2928
90004422میان گروهیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1391/1/211394/11/31392/8/21-2537
90006055مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/211394/11/31391/7/21-2927
90004092فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/221394/11/31392/4/22-2656
89004000فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/281397/6/241392/7/28-2559
90003417کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)/سمنان/ایران1391/1/281396/2/231393/1/28-2382
90004529فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/281394/11/31391/10/28-2832
90004905علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/291396/7/101393/1/29-2381
90006820فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/291394/11/31392/1/29-2741
89004480کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1391/1/301394/11/31393/1/30-2380
90006248میان گروهیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1391/1/301394/11/241392/3/30-2679
90005623میان گروهیدانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران1391/10/101396/10/161394/4/10-1948
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.