فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94802946کشاورزی و منابع طبیعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/تهران/ایران1395/6/271397/10/11397/6/27-791
94802995فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/9/201397/6/191397/5/20-828
94803041علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1395/5/61398/2/61397/1/6-963
94807072سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1395/5/201397/3/231396/9/20-1068
94807636کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه خلیج فارس/بوشهر/ایران1395/10/271396/11/31396/10/27-1032
94808320سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه شهید مدنی آذربایجان/آذربایجان شرقی/ایران1395/8/231397/3/131397/2/23-916
94808456میان گروهیدانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1395/5/201397/5/61396/5/20-1188
94808589علوم و علوم زیستیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1395/8/171397/2/141396/8/17-1101
94810194علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک/مازندران/ایران1396/3/281399/4/101399/2/28-192
94810498فنی و مهندسیدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1395/9/71396/10/161396/9/7-1081
94810645علوم و علوم زیستیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/4/51395/10/191396/4/5-1233
94811162فنی و مهندسیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران1395/8/231399/8/181396/5/23-1185
94811886علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه حکیم سبزواری/خراسان رضوی/ایران1396/11/151399/4/111398/11/15-295
94812110فنی و مهندسیدانشگاه شاهد/تهران/ایران1395/8/151398/3/51397/2/15-924
94812219علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/71397/3/261397/2/7-932
94812752میان گروهیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1395/3/291397/3/281397/3/29-880
95000459پسا دکتریدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/4/211396/11/71396/4/22-1216
95000499پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/7/171397/2/291396/7/18-1129
95000510پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/7/101397/3/231396/7/11-1136
95000703پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/271397/5/21396/6/28-1150
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.