فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93036839میان گروهیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1394/11/51396/6/191395/11/5-1385
93028437علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1394/2/231397/5/281395/8/23-1456
92044248علوم پزشکیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1393/7/191397/9/181394/7/19-1848
92040381فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1393/6/191394/11/31394/11/19-1731
92024588علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1393/5/251395/7/31394/5/25-1903
91004668فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1391/10/111394/11/31392/9/11-2517
90002901کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1391/5/221394/11/31393/11/22-2088
97009408پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید مدنی آذربایجان/آذربایجان شرقی/ایران1397/12/11399/3/31398/12/2-278
94808320سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه شهید مدنی آذربایجان/آذربایجان شرقی/ایران1395/8/231397/3/131397/2/23-916
90007680کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان/آذربایجان شرقی/ایران1391/5/31394/11/31392/11/3-2466
97014509علوم پزشکیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1398/3/51399/7/231399/7/5-63
96001496رساله دکتریدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1396/5/111397/5/81398/5/11-477
95834901فنی و مهندسیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1395/12/91397/11/161397/12/9-631
93045463کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1394/6/291396/8/261396/12/29-969
93003561فنی و مهندسیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1393/8/71396/2/311395/8/7-1471
97022387پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1398/3/71399/5/221399/3/8-181
97013049پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1398/2/71399/6/311399/2/8-212
97010923علوم و علوم زیستیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1398/1/261399/8/201399/7/26-42
97006154پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1397/7/221399/1/271398/7/23-404
97004189علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتدانشگاه شیراز/فارس/ایران1397/7/181399/8/201399/7/18-50
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.