فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94015931پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/9/281396/9/281395/9/29-1420
94012378علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران1394/9/71397/6/31396/3/7-1261
93030963پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/1/221396/5/241396/1/23-1307
94014337فنی و مهندسیسازمان انرژی اتمی/تهران/ایران1395/1/281396/7/101396/1/28-1302
94027400پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/1/281399/8/41396/1/29-1301
94027618پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه خلیج فارس بوشهر/بوشهر/ایران1395/1/281399/6/31396/1/29-1301
93035895فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/1/291396/9/131395/8/29-1450
93041476فنی و مهندسیتربیت مدرس- شهید بهشتی1395/1/81395/11/241396/7/8-1139
93042268کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/1/81395/9/271396/1/8-1321
94008484علوم و علوم زیستیدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/1/81397/2/311397/1/8-961
94017967فنی و مهندسیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1395/1/81397/9/31396/1/8-1321
93046813کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1395/10/111399/2/261397/10/11-688
94011113سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/10/111398/4/41398/4/11-507
95817350کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی/آذربایجان غربی/ایران1395/10/111397/6/201397/4/11-867
95816380کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/10/111397/6/221397/4/11-867
95837605ریاضی و فیزیکدانشگاه یزد/یزد/ایران1395/10/141396/10/201396/10/14-1045
95818244کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1395/10/251397/5/31397/2/25-914
94002755کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1395/10/271396/11/171396/10/27-1032
95839151علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران1395/10/271399/3/201397/8/27-731
94807636کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه خلیج فارس/بوشهر/ایران1395/10/271396/11/31396/10/27-1032
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.