فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93038855میان گروهیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ایران1394/4/131395/10/81395/4/13-1586
93039119علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران/تهران/ایران1394/9/101397/6/251397/5/10-838
93039712فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/131396/8/141396/4/13-1225
93039956علوم پزشکیدانشکده فناوری های نوین پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1394/2/191397/7/271396/2/19-1280
93040745علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/261396/2/261395/10/26-1394
93040796علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علممرکز کاشت حلزون ایران/تهران/ایران1396/2/91397/2/221397/2/9-930
93040808کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/41396/12/281395/11/4-1386
93041141فنی و مهندسیآموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور/تهران/ایران1395/11/161397/1/141396/11/16-1014
93041147فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران/ایران1394/5/241398/12/261396/5/24-1184
93041271فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/12/241396/3/281396/6/24-1154
93041476فنی و مهندسیتربیت مدرس- شهید بهشتی1395/1/81395/11/241396/7/8-1139
93042161ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شاهرود//1394/7/281395/9/141395/7/28-1480
93042256فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1394/11/71396/2/181396/11/7-1022
93042268کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/1/81395/9/271396/1/8-1321
93042400کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور/تهران/ایران1395/7/51399/4/251397/10/5-693
93042517کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/3/221396/4/91396/10/22-1037
93042561علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/6/291399/7/61395/6/29-1510
93043373علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/241398/11/21395/11/24-1367
93043686فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/51396/6/121396/3/5-1263
93044016فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/291397/9/111395/4/29-1570
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.