فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93035022میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/2/301395/7/271395/2/30-1630
93035346علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/7/61396/10/41396/7/6-1141
93035684پسا دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/1/161397/5/51395/1/17-1674
93035814فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/171397/8/261395/12/17-1342
93035889فنی و مهندسیتربیت مدرس1394/8/91396/12/61395/8/9-1469
93035895فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/1/291396/9/131395/8/29-1450
93036047فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب/تهران/ایران1394/9/181395/7/241395/3/18-1612
93036839میان گروهیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1394/11/51396/6/191395/11/5-1385
93037018علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه/تهران/ایران1396/2/121397/11/21397/2/12-927
93037243معارف و علوم اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران1394/9/11395/8/151395/9/1-1448
93038025میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/8/151397/5/301397/4/15-863
93038030فنی و مهندسیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران1394/11/121397/2/181396/11/12-1018
93038031کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/241396/7/181396/2/24-1275
93038032فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1395/2/221396/8/11396/2/22-1277
93038046میان گروهیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1394/4/231395/8/181395/4/23-1576
93038047فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سیرجان/کرمان/ایران1394/11/121395/8/211395/8/12-1467
93038534کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/3/261399/8/111397/3/26-883
93038553فنی و مهندسیدانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1394/12/111397/2/281396/12/11-987
93038708علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1394/4/141395/5/21395/2/14-1646
93038777میان گروهیدانشگاه بقیه اله/تهران/ایران1394/2/21395/3/61395/2/2-1658
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.